ၶၢဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ:
 
 
 
 
 
 

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လိုၼ်းသုတ်း

28 12 2016 One of the houses looted by Burma Army

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်၊ တိၺွပ်းလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

ဝၼ်းထိ 28/12/2016

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆးမၢႆ 10/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တိၺွပ်းလႄႈတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမူႇၸႄႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ...

11 29 2016 Lung Sus corpse

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်၊ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၽွင်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး မၢႆ 8/2016

ဝၼ်းထိ 29/11/2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်၊ တိၺွပ်းၵုမ်းၶင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈသွၵ်ႈတဝ်ယႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽွင်းႁွၼ်ႈထဝ်ႇတဝ်ႁႃ သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႂ်းၼွင်ၶဵဝ်၊ သီႇပေႃႉလႄႈမိူင်းသူႈ ၼႂ်းလိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2016

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ...

12 06 2016 Mong Yen Shn

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸို်င်ႈတႆး မၢႆ 9/2016

ဝၼ်းထိ 06/ 12/ 2016

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်တဵၵ်းတဵင်ၸဝ်ႈၼႃးသၢမ်ၵေႃႉလႄႈယိုဝ်းၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းမိူင်းယဵၼ်ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ...

11 28 2016 1

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႄၽႈလၢမ်း

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၸိုင်ႈတႆး

ဝၼ်းထိ 28/11/2016

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယႃႉပႅတ်ႈၽၢႆယႄးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ်ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းႄၽႈလၢမ်း

သိုပ်ႇဢၢၼ်ႇ...

Banner

ယိၼ်းသေလၢႆ မွင်ၸႂ်ၸွမ်းလူင်လၢင်

 
 
 
 

Latest  News

Popular  News

Contact  Us

Please choose one of the address below to Contact us.

  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Website: www.shanhumanrights.org
  • Tel: (+66) 093 297 7754